DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Usa Compression Partners LP

USA Compression Partners, LP provides natural gas compression services under term contracts with customers in the oil and gas industry in the United States. It engineers, designs, operates, services, and repairs its compression units and maintains related support inventory and equipment

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Usa Compression Partners LP

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
USAC

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Oil & Gas Equipment & Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials

LƯU Ý

  • Xin vui lòng đợi một lát để Báo cáo được tải về, tùy thuộc vào dung lượng của Báo cáo mà thời gian có thể nhanh hoặc chậm.
  • Báo cáo chỉ cho phép xem từ Việt Nam.