DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của U.S. Bancorp

U.S. Bancorp, a financial services holding company, provides various banking and financial services in the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
U.S. Bancorp

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
USB

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Regional - Midwest Banks

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial