DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của United States Cellular Corporation

United States Cellular Corporation operates as a wireless telecommunications service provider in the United States. The company offers wireless voice and data services to retail consumer and business customers.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
United States Cellular Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
USM

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Wireless Communications

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology