DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của United Technologies Corporation

United Technologies Corporation provides technology products and services to the building systems and aerospace industries worldwide.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
United Technologies Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
UTX

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Conglomerates

LĨNH VỰC / SECTOR
Conglomerates