DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Energy Fuels Inc.

Energy Fuels Inc., together with its subsidiaries, engages in the acquisition, exploration, and development of uranium and vanadium properties in the United States. Its principal properties are located in Colorado, Utah, Arizona, Wyoming, and New Mexico.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Energy Fuels Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
UUUU

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Business Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Services