DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Universal Corporation

Universal Corporation operates as a leaf tobacco merchant and processor primarily in North America, South America, Africa, Europe, and Asia.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Universal Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
UVV

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Tobacco Products, Other

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods