DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Varian Medical Systems Inc.

Varian Medical Systems, Inc. designs, manufactures, sells, and services equipment and software products for treating cancer; and x-ray products worldwide.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Varian Medical Systems Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
VAR

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Medical Appliances & Equipment

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare