DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Visteon Corp

Visteon is a global company that designs, engineers and manufactures innovative cockpit electronics products and connected car solutions for most of the world’s major vehicle manufacturers.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Visteon Corp

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
VC

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Auto Parts

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods