DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của V.F. Corporation

V.F. Corporation designs and manufactures, or sources from independent contractors various apparel and footwear products primarily in the United States and Europe.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
V.F. Corporation

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
VFC

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Textile - Apparel Clothing

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods