DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Valhi, Inc.

Valhi, Inc. operates in the chemicals, component products, and waste management businesses.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Valhi, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
VHI

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Synthetics

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials