DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Volt Information Sciences

Volt Information Sciences, Inc. is a global provider of staffing services (traditional time and materials-based as well as project-based), managed service programs, technology outsourcing services and information technology infrastructure services.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Volt Information Sciences

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
VISI

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Staffing & Outsourcing Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Services