DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Valero Energy Corp.

Valero Energy Corporation operates as an independent petroleum refining and marketing company. The company operates through three segments: Refining, Ethanol, and Retail. The Refining segment engages in refining, wholesale marketing, product supply and distribution, and transportation operations.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Valero Energy Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
VLO

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Oil & Gas Refining & Marketing

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials