DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của VMware, Inc.

VMware, Inc. provides virtualization and virtualization-based cloud infrastructure solutions in the United States and internationally.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
VMware, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
VMW

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Technical & System Software

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology