DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Vishay Precision Group, Inc.

Vishay Precision Group, Inc. designs, manufactures, and markets components based on resistive foil technology, sensors, and sensor-based systems in the United States, Europe, and Asia.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Vishay Precision Group, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
VPG

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Scientific & Technical Instruments

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology