DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Vishay Intertechnology Inc.

Vishay Intertechnology, Inc. designs, manufactures, and supplies discrete semiconductors and passive components in the United States and internationally.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Vishay Intertechnology Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
VSH

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Semiconductor - Broad Line

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology