DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Ventas Inc.

Ventas, Inc. is a publicly owned real estate investment trust. The firm engages in investment, management, financing, and leasing of properties in the healthcare industry.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Ventas Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
VTR

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
REIT - Healthcare Facilities

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial