DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Viad Corp

Viad Corp, operates in exhibition and events, and travel and recreation industries primarily in North America, the United Kingdom, Germany, and the United Arab Emirates.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Viad Corp

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
VVI

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Business Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Services