DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Verizon Communications Inc.

For more than 100 years, Verizon has been at the center of the communications revolution. Verizon is one of the largest communication technology companies in the world. They help people, businesses and things communicate better.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Verizon Communications Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
VZ

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Telecom Services - Domestic

LĨNH VỰC / SECTOR
Technology