DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Wayfair Inc

Wayfair Inc. (Wayfair) is an online destination for the home. Through its e-commerce business model, the Company offers browsing, merchandising, product discovery and prices for over seven million products from over 7,000 suppliers across five brands: Wayfair.com, Joss & Main, AllModern, DwellStudio and Birch Lane.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Wayfair Inc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
W

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Catalog & Mail Order Houses

LĨNH VỰC / SECTOR
Services