DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Waddell & Reed Financial

Waddell & Reed, Inc., founded in 1937, is one of the oldest mutual fund complexes in the United States, having introduced the Waddell & Reed Advisors Group of Mutual Funds in 1940.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Waddell & Reed Financial

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
WDR

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Asset Management

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial