DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của WEC Energy Group, Inc.

Wisconsin Energy Corporation generates and distributes electric energy, as well as distributes natural gas. It generates electricity from coal, natural gas, wind, and hydro sources

TÊN CÔNG TY / COMPANY
WEC Energy Group, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
WEC

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Electric Utilities

LĨNH VỰC / SECTOR
Utilities