DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của W. P. Carey Inc.

W. P. Carey & Co. LLC, together with its subsidiaries, provides long-term sale-leaseback and build-to-suit transactions for companies worldwide and manages a global investment portfolio.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
W. P. Carey Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
WPC

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Real Estate Development

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial