DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Washington Prime Group

WP Glimcher Inc. is a retail REIT and a recognized leader in the ownership, management, acquisition and development of retail properties, including mixed-use, open-air and enclosed regional malls as well as community centers.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Washington Prime Group

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
WPG

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Property Management

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial