DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của W&T Offshore, Inc

W&T Offshore, Inc., an independent oil and natural gas producer, engages in the acquisition, exploration, and development of oil and natural gas properties primarily in the Gulf of Mexico.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
W&T Offshore, Inc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
WTI

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Oil & Gas Drilling & Exploration

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials