DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2021 của White Mountains Insurance Group Ltd

White Mountains Insurance Group, Ltd. engages in the property and casualty insurance, and reinsurance businesses. It operates in three segments: OneBeacon, Sirius Group, and Other Operations

TÊN CÔNG TY / COMPANY
White Mountains Insurance Group Ltd

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
WTM

KỲ BÁO CÁO
2021

NGÀNH / INDUSTRY
Property & Casualty Insurance

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial

LƯU Ý

  • Xin vui lòng đợi một lát để Báo cáo được tải về, tùy thuộc vào dung lượng của Báo cáo mà thời gian có thể nhanh hoặc chậm.
  • Báo cáo chỉ cho phép xem từ Việt Nam.