DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Western Union Co

The Western Union Company provides money movement and payment services worldwide.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Western Union Co

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
WU

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Business Services

LĨNH VỰC / SECTOR
Services