DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của United States Steel Corp.

United States Steel Corporation produces and sells steel mill products in North America and Central Europe.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
United States Steel Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
X

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Steel & Iron

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials