DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Cimarex Energy Co.

Cimarex Energy, Co. is a Denver-based independent oil and gas exploration and production company with principal operations in the Mid-Continent, Permian Basin and Gulf Coast areas of the U.S.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Cimarex Energy Co.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
XEC

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Independent Oil & Gas

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials