DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Xerox Corp

Xerox Corporation provides business process and information technology (IT) outsourcing, and document management services worldwide.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Xerox Corp

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
XRX

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Business Equipment

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods