DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Xtant Medical Holdings, Inc.

Xtant Medical Holdings, Inc. (NYSE MKT:XTNT) develops, manufactures and markets class-leading regenerative medicine products and medical devices for domestic and international markets. Xtant products serve the specialized needs of orthopedic and neurological surgeons, including orthobiologics for the promotion of bone healing, implants and instrumentation for the treatment of spinal disease, tissue grafts for the treatment of orthopedic disorders, and biologics to promote healing following cranial, and foot and ankle surgeries.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Xtant Medical Holdings, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
NYSE (US)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
XTNT

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Biotechnology

LĨNH VỰC / SECTOR
Healthcare

LƯU Ý

  • Xin vui lòng đợi một lát để Báo cáo được tải về, tùy thuộc vào dung lượng của Báo cáo mà thời gian có thể nhanh hoặc chậm.
  • Báo cáo chỉ cho phép xem từ Việt Nam.