DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Astellas Pharma, Inc.

Astellas Pharma Inc., based in Tokyo, Japan, is a company dedicated to improving the health of people around the world through the provision of innovative and reliable pharmaceutical products.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Astellas Pharma, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
4503

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
--

LĨNH VỰC / SECTOR
--