DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Ag Growth International, Inc.

Ag Growth International (AGI) is a leading manufacturer of portable and stationary grain handling, storage and conditioning equipment, including augers, belt conveyors, storage bins, handling accessories and aeration equipment.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Ag Growth International, Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
AFN

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Farm & Construction Machinery

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods

LƯU Ý

  • Xin vui lòng đợi một lát để Báo cáo được tải về, tùy thuộc vào dung lượng của Báo cáo mà thời gian có thể nhanh hoặc chậm.
  • Báo cáo chỉ cho phép xem từ Việt Nam.