DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Alimentation Couche-Tard Inc.

Couche-Tard is the largest convenience store operator in Canada with a network of over 2,000 stores in Canada as well as a considerable presence in the U.S., with more than 3,000 additional stores.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Alimentation Couche-Tard Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
ATD.B

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Grocery Stores

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods