DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Yamana Gold Inc.

Yamana Gold Inc. engages in the exploration, development, and production of mineral properties, primarily gold. It also explores for copper, molybdenum, zinc, and silver metals.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Yamana Gold Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
AUY

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Gold

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials