DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Brookfield Renewable Energy Partners LP

Brookfield Renewable Energy Partners L.P. (Brookfield Renewable) operates as a pure-play renewable power platform. The Company's segments include hydroelectric, wind and other. Brookfield Renewable operates renewable power generating assets, which include conventional hydroelectric facilities located in the United States, Canada and Brazil, and wind facilities located in the United States, Canada and Europe.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Brookfield Renewable Energy Partners LP

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
BEP.UN

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Diversified Utilities

LĨNH VỰC / SECTOR
Utilities