DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của CAP REIT

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAP REIT) operates as an open-end real estate investment trust. It owns interests in multi-unit residential rental properties, including apartments, townhouses, and land lease adult lifestyle communities located in Canada.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
CAP REIT

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CAR_U.TO

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
REIT - Residential

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial