DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Canaccord Genuity Group Inc

Canfor Corporation operates as an integrated forest products company in Canada, the United States, Asia, Europe, and internationally. It operates through Lumber, and Pulp and Paper segments.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Canaccord Genuity Group Inc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CF

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Lumber, Wood Production

LĨNH VỰC / SECTOR
Industrial Goods