DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Corus Entertainment Inc.

Corus Entertainment Inc., a media and entertainment company, operates radio stations; and specialty, pay, and conventional television networks in Canada and internationally. It operates through two segments, Television and Radio.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Corus Entertainment Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CJR

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Entertainment - Diversified

LĨNH VỰC / SECTOR
Consumer Goods