DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Canadian National Railway Company

Canadian National Railway Company, engages in rail and related transportation business in North America. It provides transportation for various goods, including petroleum and chemicals, metals and minerals, forest products, coal, grain and fertilizers, and intermodal and automotive products.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Canadian National Railway Company

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CNR.TO

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Railroads

LĨNH VỰC / SECTOR
Services