DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Cenovus Energy Inc

Cenovus Energy Inc., an integrated oil company, develops, produces, and markets crude oil, natural gas liquids (NGLs), and natural gas in Canada with refining operations in the United States.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Cenovus Energy Inc

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
CVE

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Major Integrated Oil & Gas

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials