DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Dundee REIT

Dundee Real Estate Investment Trust operates as an unincorporated and open-ended real estate investment trust. It owns, acquires, leases, and manages mid-sized urban and suburban office and industrial properties in Canada.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Dundee REIT

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
D.UN

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
REIT - Office

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial