DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Dividend Growth Split Corp.

Dividend Growth Split Corp offers a distribution reinvestment plan (“DRIP”) which provides Class A shareholders with the ability to automatically reinvest distributions, commission free, and realize the benefits of compound growth. Class A shareholders can enroll in a DRIP program by contacting their investment advisor.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Dividend Growth Split Corp.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
DGS

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Asset Management

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial