DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Empire Company Limited

Empire Company Limited engages in food retailing, real estate, and corporate investment activities in Canada. The company involves in the distribution of food products.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Empire Company Limited

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
EMP-A

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Grocery Stores

LĨNH VỰC / SECTOR
Services