DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2019 của Aberdeen Asia-Pacific Income Investment Company Ltd.

Aberdeen Asia-Pacific Income Investment Company Limited (TSX: FAP) (the “Company”), a closed-end investment company trading on the Toronto Stock Exchange, announced today that it will pay a monthly distribution of CAD 2.25 cents per ordinary share on June 30, 2020 to all ordinary shareholders of record as of June 19, 2020 (ex-dividend date June 18, 2020).

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Aberdeen Asia-Pacific Income Investment Company Ltd.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
FAP

KỲ BÁO CÁO
2019

NGÀNH / INDUSTRY
Asset Management

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial