DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của First Capital Realty Inc.

First Capital Realty Inc. is Canada's leading owner, developer and operator of supermarket and drugstore anchored neighbourhood and community shopping centres located predominantly in growing metropolitan areas

TÊN CÔNG TY / COMPANY
First Capital Realty Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
FCR

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Property Management

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial