DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Fairfax Financial Holdings Ltd

Fairfax Financial Holdings Limited is a holding company. The company provides property and casualty insurance, reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, and internationally. It operates through Insurance, Reinsurance, Insurance and Reinsurance – Other, Runoff, and Other segments.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Fairfax Financial Holdings Ltd

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
FFH

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Property & Casualty Insurance

LĨNH VỰC / SECTOR
Financial