DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của First Quantum Minerals Ltd.

First Quantum Minerals Ltd., a growing mining and metals company, is engaged in mineral exploration, development, mining and refining. The Company produces LME grade "A" copper cathode, copper in concentrate, gold and sulphuric acid.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
First Quantum Minerals Ltd.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
FM

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Industrial Metals & Minerals

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials