DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Freehold Royalties Ltd

Freehold Royalties Ltd. develops and produces oil and natural gas primarily in Western Canada. It focuses on acquiring and managing oil and gas royalties; and developing and producing its working interest oil and gas assets, as well as natural gas liquids and potash.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Freehold Royalties Ltd

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
FRU

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Independent Oil & Gas

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials