DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Gran Tierra Energy Inc.

Gran Tierra Energy Inc., an independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil and gas properties in Colombia, Peru, and Brazil. As of December 31, 2014, the company’s acreage comprised 3.4 million gross acres covering 16 exploration and production contracts in Colombia; 47,734 gross acres covering 7 exploration blocks in Brazil; and … More 5.7 million gross acres covering 5 exploration licenses in Peru.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Gran Tierra Energy Inc.

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
GTE

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Independent Oil & Gas

LĨNH VỰC / SECTOR
Basic Materials