DỮ LIỆU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NƯỚC NGOÀI

Báo cáo thường niên năm 2020 của Hydro One

As Ontario largest transmission and distribution electricity provider, Hydro One is committed to providing homes and businesses across the province with safe, affordable and reliable electricity.

TÊN CÔNG TY / COMPANY
Hydro One

SÀN CHỨNG KHOÁN / STOCK EXCHANGE
TSX (Canada)

MÃ CHỨNG KHOÁN / TICKER
H

KỲ BÁO CÁO
2020

NGÀNH / INDUSTRY
Water Utilities

LĨNH VỰC / SECTOR
Utilities